ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้า Open Chat ระบบบันทึกการแนะนำส่งเสริมฯ
เพื่อส่งประเด็นคำถามได้โดย Scan QR CODE นี้

 
 
     
   
     
 
 
     
   
     
 
 
   
   
     
 
 
 
 
  กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์